หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 (รหัส 62) สแกนคิวอาร์โค้ด เข้าร่วมกลุ่มไลน์ เพื่อให้นักศึกษา สามารถติดต่อประสานงาน ติดตามงาน และรับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ในรายวิชาเตรียมฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/2565

แกลเลอรี่